v
Your Name:

Your Email Address:

 
xc
 
 

 

سپاس

 

در طول مدتی که در گیر تهیه و آماده کردن این کتاب بودم، از حمایت و محبت افراد، موسسات و سازمانهای بسیاری بهره مند شدم.

اول و مهمتر از همه مایلم سپاس خود را از دوستان خوبم در بنیاد جامعه دانشوران لس آنجلس ابراز نمایم.

بعنوان قسمتی از تعهدشان به تحقیق، مستند سازی و چاپ تاریخ و میراث فرهنگی یهودیان ایرانی، هدیه سخاوتمندانه ای به من دادند که در جمع آوری و مطالعات منابعی که در اینجا به خوانندگان تقدیم میشود مرا یاری داد.

این سعادت را داشتم که در تمام مراحل تهیه و چاپ این اثر از اعتماد و حمایت ایشان برخوردار بشوم.

دیوید یروشلمی

 

 

xd