v
Your Name:

Your Email Address:

 
xc
 
 

سپاس

 

بسیار خرسندم که در مقدمه این کتاب گرمترین سپاس ها و تشکرات قلبی خودم را از بنیاد جامعه دانشوران در لس آنجلس ابراز دارم. بنیاد جامعه دانشوران به دنبال هدف شریف ترویج و حفظ دانش رشته های مختلف فرهنگ و علم بوده و بخصوص بر رشته هائی که میراث یهودیان ایران را مورد توجه قرار می دهند تاکید دارد.

در این زمینه، بنیاد جامعه دانشوران وظیفه خطیر ترجمه کتاب من که در اصل به انگلیسی نوشته شده است را به زبان فارسی به عهده گرفت. با ترجمه این کتاب به فارسی، بنیاد جامعه دانشوران خدمت بزرگی به علاقمندان ایرانی داخل و خارج از ایران نموده است.

کوشش های ارزنده و تحسین برانگز ایشان را عمیقا ارج مینهم.

دانیئل صدیک

 

 

xd