v
...v.
Padyavand                 
              v