v
بنیاد جامعه دانشوران

 یهودیان ایران در قرن نوزدهم

منابع و تحقیقات مربوط به تاریخ ،جامعه و فرهنگ یهودیان ایرانی در قرن نوزدهم   


  این کتاب که شامل حدود پنجاه سند و منبع چاپ شده و آرشیوی  میباشد (که بدقت مورد تفسیر و بحث قرار گرفته اند) با برخی از جنبه های مهم زندگی در بین یهودیان ایران در جریان قرن نوزدهم سر و کار دارد. کتاب برای نیل به دو هدف تحقیقاتی و علمی که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند طرح و تنظیم شده است.
اولین و مهمترین هدف این کتاب  آشنا کردن خوانندگان   انگلیسی زبان  (بخصوص کسانیکه علاقمند به میراث ایرانیان ی
هودی هستند) با بعضی مسائل،دیدگاه ها وموضوعات  مهم زندگی در میان یهودیان ایران در جریان قرن نوزدهم و قبل از آن میباشد. دوم اینکه کتاب جهت ارائه کردن تعداد زیادی از منابع اولیه و مدارک و شواهد ،گزارشها همراه با نتیجه مطالعات،(به  فارسی،فارسیهود،عبری و همچنین زبان های اروپائی) هم برای خواننده عادی و هم برای خواننده متخصص چنان طرح شده است که اطلاعات و توضیحات مفیدی را راجع به جوامع و آبادیهای یهودی نشین ایران در دوره مورد بحث فراهم مینماید.
جمعیت یهودیان ایران که در دهه  ۱۸۵۰ حدود پانزده تا بیست هزار نفر و در دهه ۱۸۹۰  حدود چهل تا چهل وپنج هزار نفر تخمین زده میشد بسیار پراکنده و اکثرا از حمایت کافی برخوردار نبوده و مورد انواع گوناگون سختگیریها و محدودیتهای حقوقی ،اجتماعی- اقتصادی ،بدنی و فرهنگی قرار میگرفتند. این محدودیتها  اثرات منفی فراگیری بر جنبه های ، مادی ، سازمانی، آماری و اجتماعی- فرهنگی زندگی اکثریت وسیعی از یهودیان ایرانی در قرن نوزدهم  و قبل از آن داشته است

کتاب سعی میکند تصویری حقیقی و تا حد امکان دقیق و  بیطرفانه  از یهودیان ایرانی قبل از گرایش سریع آنها به تجدد در قرن بیستم بدست بدهد. یادداشتهای مختلف،فهرست وسیع کتابهای راهنما و بحث هائی که همراه هر یک از منابع اصلی و قسمتهای انتخاب شده از آنها میباشد سعی بر توضیح دادن و روشن کردن  مطالب استخراج شده از این منابع را دارد و به رابطه و مفهوم وسیعتر آنها در زمینه تاریخ عمومی،جامعه، فرهنگ و مذهب یهودیان ایرانی در جریان قرون هجده و نوزده اشاره میکند