v
...v.بنیاد جامعه دانشوران


v

در باره یهودیت اصیل و یهودیت اسیر

یهودیت اصیل و یهودیت اسیریکی از آخرین کارهای زنده یاد دکتر هوشنگ ابرامی میباشد که در سال ۲۰۰۳ برشته تحریر در آمده است.
در این کتاب ، که بسبکی ساده  ولی پر بار  نوشته شده است  ، نویسنده  سعی میکند که تاثیر دربدری یهودیان را بر یهودیت بررسی کند.  برای نیل باین منظور او ابتدا به بررسی پنج  رکن یهودیت  میپردازد و  سپس تاٌثیر این دربدری  بسیار طولانی  را  بر تک تک این  ارکان  نشان میدهد.
این کتاب در باره کشتار های دسته جمعی ، شکنجه ها ، نابودیهای یهودیان و نظایر آنها بحث نمیکند بلکه بر روی یهودیت تمرکز نموده  و  دگرگونی هائی که تا با مروز  ادامه  می یابند را  مورد توجه قرار میدهد  .نتیجه این بررسی ها دعوتی تفکر برانگیز برای تحقیقات بیشتر است.
پیام دکتر ابرامی به  جوانان  یهودی در آخرین  بخش کتاب در حقیقت  پیامی
ا لهام بخش  به تمامی نسل ما  میباشد .