v
...v. بنیاد جامعه دانشوران

کنفرانس مطبوعاتی برای معرفی ترجمه فارسی کتاب "شب" در مرکز سایمون ویزنتال


روز دوشنبه ۱٠ نوامبر ۲٠٠۸ جلسه ای به دعوت مرکـز  " سـایمـون ویـزنتـال" واقـع در لوس آنجلس، کالیفرنیا به منظور معرفی ترجمه فـارسـی کتـاب "شـب" نـوشتـه " الـی ویـزل" بـرای اطلاع رسانه های همگانی و مطبوعات آمریکائی و ایرانی و همزمان با هفتادمین سالگرد "کـریستـال ناخـت" (شـب شیشـه هـای شکستـه) بـرگـزار شـد.
                کتـاب "شـب" تـوسـط خـانـم نینـا استـوار-مسرت به فارسی برگردانده شده و به همت بنیاد جامعه دانشوران به چاپ رسیده اسـت. ایـن کتاب اولین اثر "الی ویزل"  نویسنده معروف و یکی از بازماندگان کمپ های آشـویتـس و بیـرکنـو و بونا و برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۸۶ می باشد. مرکز سایمون ویزنتـال یـک مـرکـز آمـوزشـی و اطلاعاتی برای مبارزه با تعصبات و تبعیضات نژادی بر علیه یهودیان و دیگر نـژادهـا و مـذاهـب  در سراسر دنیا می باشد. موزه تولرانس (یادبود هالـوکـاسـت) در کـالیفـرنیـا نیـز در ایـن مکـان قـرار دارد.
همزمان با معرفی ترجمه فارسی کتاب "شب" در مرکز سایمـون ویـزنتـال،قسمتـی از فیلم مستندGenocide (نسل کمشی) که درباره  کریستال ناخت و فجایع هالـوکـاسـت تهیـه شـده است،نمایش داده شد. این فیلم در بیشتر نقـاط دنیـا  حتـی در  چیـن و روسیـه نیـز بـه نمـایـش گذاشته شده است. این قسمت فیلم شکستن شیشه های سـاختمـان هـا،سـوزانـدن کنیسـا هـا، و محله یهودیان و سایر خشونت هائی را که در شب "کریستال ناخت" نسبت به یهودیان اعمـال شـده بود را نشان می داد و شواهدی غیرقابل انکار عرضه می نمود. جـالـب اینکـه بیشتـر ایـن اسنـاد و مدارک توسط خود نازیها و دولت آلمان جمع آور ی و بایگانی شده است. بـدون شـک ایـن افـراد از آنچه که می کردند خشنود و مفتخر بودند و از همه اعمال و رفتار خشونت آمیز و غیر قابـل تصـور خـود، عکـس، فیلـم و سنـد تهیـه مـی کـردنـد.  از جملـه شـرکـت کننـدگـان در ایــن جلســه، نمایندگان مطبوعات انگلیسی زبان و کانالهای تلویزیون های آمریکائی ABC-7 وFox-11
وUSCS و ATVN(Annenberg TV News) بـودنـد.
همچنین نمـاینـدگـان بسیـاری ازرسانه های همگانی ایرانی از جمله آقای  رضا گوهر زاد سردبیـر ونـاشـر مجلـه پـرستیـژ، رادیـو صدای امریکا (Voice of America) ، آقـای فـریـدون میـرفخـرائـی ، هنـرمنـدان برجسته آقایان پرویز صیاد و پرویز کاردان، آقای بیژن خلیلـی مدیر شـرکـت کتـاب و ... خـانـم نینا استوار- مسرت و همسرشان و آقـای ژرژ هـارونیـان در این جلسه حضور داشتند.           
از طـرف بنیاد جـامعـه دانشـوران دکتر شیرزاد ابرامز، خانم راشل و آقای مهرداد مبصری، خـانـم ویـولـت و آقـای سعیـد سـاسـونـی، دکتر یعقوب آینه چی، آقای فریدون گلبر، مهندس عبدی خرمیان و دکتر اردشیر بابـک نیـا در ایـن جلسه حضور داشتند.
میزبانان این جلسه آقایان ربای ماروین هایر، رئیس مرکز ویـزنتـال ، و  آقای ربای ابراهام کوپر، مدیر این مرکز بودند.
آقای ربـای هـایـر طـی سخنـانـی در مـورد کتاب شب و اهمیت ترجمه آن به زبان فارسی ، تاکید کردند که این قدم مثبتی برای مطلع کـردن مردم ایران در مورد فجایعی است که نسبت به یهودیان در جنگ جهانی دوم انجام گرفـت .
پس از اتمام انتخابات در آمریکا، آقای احمدی نژاد در پیامی انتخاب امباما را تبریک گفت که بنظـرمی رسد هدفش شروع روابط مجدد بین ایران و آمریکا بوده است. در حالیکه ایشان مکـرراً وقـوع هالوکاست را انکار نموده و حتی خـواهـان محـو اسـرائیـل از نقشـه جهـان شـده اسـت.
بـه عقیده ربای هایر ترجمه فارسی این کتاب بهترین جـواب بـه سخنـان و عقـایـد آقـای احمـدی نـژاد و بهترین راه برای آگاه کردن مردم ایران است. ربای هایر اظهار امیدواری کردنـد کـه آقـای احمـدی نژاد برای نشان دادن حسن نیت خود ترتیبی بدهند که تعداد قابل توجهی از این کتاب بـه ایـران فرستاده شود و در دسترس دانش آموزان و دانشجویان ایرانی قرار گیرد تـا بـا تـاریـخ و حقیقـت این ماجرا آشنا شوند.
ربای کوپر طی سخنانی از نقش مثبت و موثر ایـرانیـان و یهـودیـان ایرانی در کل جامعه لس آنجلس اظهار خشنودی نمود و گفت که امیدوار است بـا همکـاری رسـانـه های گروهی و مطبوعات فارسی زبان پیامی متحد و صحیـح در رابطـه بـا وقـایـع جنـگ دوم جهـانـی و هالوکاست برای حکومت ایران، ایرانیان و به خصوص جوانان و دانشجویان فـرستـاده شـود تـا بـه فرونشاندن تشنج موجود بین دو کشور کمک بنمـایـد.
طـی ایـن جلسـه شـرکـت کننـدگـان عقاید و نظریات خود را در مورد این کتاب و این که آگـاهـی دادن بـه مـردم داخـل ایـران بهتـریـن نحوه مبارزه با گفته های غلط و بی اساس برخی از رهبران ایـن کشـور اسـت، بیـان داشتنـد. ایـن جلسه با تشکر از خانم استوار و جامعه دانشوران برای ترجمه، چاپ و انتشار این کتاب و همچنیـن امضاء کتاب توسط خانم نینا استوار پایان گرفت.