v
...v.Padyavand                       v

-  متولد رشت در سال ۱۹۳۴ 
-  مهاجرت به کشور اسرائیل در سال  ۱۹۵۰
-  سردبیر نشریات فارسی ، تل آویو  ۱۹۵۵
-  عضو گروه داوطلبان کشور اسرائیل در کمک به مهاجران تازه وارد ، سال ۱۹۵۵ به بعد
-  گوینده صدای اسرائیل بفارسی (هفته ای دو بار) تا تعطیل برنامه ها درسال ۱۹۵۷
-  پایه گذار سخن پراکنی های روزانه صدای اسرائیل بفارسی در کیفیت فعلی آن ، ۱۹۵۸
-  لیسانس در رشته های خاور میانه و امور بین المللی از دانشگاه عبری اورشلیم ۱۹۶۳
-  فوق لیسانس در رشته های ایرانشناسی ، زبانهای هند و اروپائی ، زبان و ادبیات سامی از          دانشگاه کلمبیا در نیویورک ۱۹۶۵
-  دکترا در رشته های نامبرده از دانشگاه کلمبیا ۱۹۶۹
-  تدریس در دانشگاه ایلینوی در سال تحصیلی ۱۹۶۹   -  ۰ ۱۹۷
-  یکی از پایه گذاران بخش ایرانشناسی در دانشگاه عبری اورشلیم و پایه گذار تدریس و تحقیق در تاریخ و فرهنگ یهود ایران ۱۹۷۰
-  استاد کرسی ایرانشناسی در دانشگاه عبری اورشلیم از سال ۰ ۱۹۷
Encyclopedia Iranica -  عضو هیئت تحریریه دانشنامه ایرانیکا در نیونورک
 و دائره المعارف ۳۳ جلدی عبریEncyclopedia Judica -   نویسنده دائمی مقالات در باره ایران در سالنامه
-  عضو سنای دانشگاه عبری اورشلیم از سال ۱۹۹۲
-  عضو هیئت مشاوران و دانشمندان اسرائیل در امور یهودیت و یهودیان جهان وابسته به گروه خانه رئیس جمهور اسرائیل
-  رئیس بخش ایران ، هندوستان و ارمنستان انستیتوی آسیائی و آفریقائی دانشگاه عبری
Irano – Judaica اورشلیم و رئیس موسسه
-  عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پئامیم در اورشلیم
  (Misgav Yerushalayim ( -  عضو هیئت رئیسه موسسه علمی میسگاو  یروشالاییم
Socletas Iranologica Europea -  عضو موسسه علمی اروپائی
The Society for Iranian Studies, USA -  عضو موسسه پژوهشی در امور ایران
-  شرکت در کنفرانسهای  علمی جهان در شناساندن تاریخ و فرهنگ یهود ایران
-  برگزار کننده (با همیاری استاد شائول شاکد) کنفرانسهای بین المللی در باره روابط تاریخی و فرهنگی میان ایران و یهودیان. این کنفرانسها از سال ۱۹۸۷  با شرکت اساتید طراز اول اروپا، آمریکا و اسرائیل هر سه سال یکبار در اورشلیم برگزار میشود.
-  برنده تقدیرنامه دانشگاه بعنوان استاد ممتاز دانشگاه عبری اورشلیم ، ۱۹۸۸
-  دارای تالیفات بسیاری در باره یهودیان ایران که بزبانهای فارسی ، عبری ، انگلیسی و فرانسه در مجلات و شرکتهای چاپ کتب علمی اروپا ، آمریکا ، اسرائیل ، ایران و روسیه بچاپ رسیده است . -  تسلط و آشنائی به بیش از ده زبان از زبانهای امروز و قدیمی خاورمیانه که در کارهای تحقیقی بکار میرود .